Socialno podjetništvo v zakonu

Slika za %user

Tadeja Mesojedec
četrtek, 7. 04. 2011

V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene in poslujejo po naslednjih načelih in zahtevah:

 1. so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev;
 2. namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička;
 3. so ustanovljene pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, s čemer se dosega javni interes;
 4. člani v njih delujejo prostovoljno ;
 5. pri upravljanju so samostojne;
 6. s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu pretežno poslujejo po tržnih zakonitostih;
 7. praviloma vključujejo prostovoljsko delo;
 8. posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi člani po načelu en član - en glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala (enakopravnost članstva);
 9. v odločanje vključujejo tudi deležnike;
 10. premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene socialnega podjetništva in druge nepridobitne namene, delitev dobička ali presežkov prihodkov pa ni dopustna ali je skladno s tem zakonom omejena;
 11. zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim poslovanjem;
 12. trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti.  

Socialno podjetje lahko deluje na dva načina:
I. Dejavnosti socialnega podjetništva se opravljajo na naslednjih področjih

 • socialnega varstva,
 • družinskega varstva,
 • varstva invalidov,
 • znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
 • zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela,
 • varstva in promocije zdravja,
 • zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,
 • posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno z dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,
 • ekološke proizvodnje hrane,
 • ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
 • spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
 • turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (socialni turizem),
 • trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva,
 • kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne tehnične in naravne dediščine,
 • amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
 • reševanja in zaščite,
 • spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
 • podpornih storitev za socialna podjetja.
 • s posebnimi zakoni se lahko opredelijo tudi druga področja dejavnosti socialnega podjetništva.

II: Opravljanje drugih dejavnosti, če se opravljajo z namenom zaposlovanja ene (ali več) najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela

 • invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa;
 • brezposelnih oseb, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje;
 • brezposelnih oseb, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajno brezposelne osebe);
 • brezposelnih oseb, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ( v nadaljnjem besedilu: zavod) prijavljeni več kot šest mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: iskalci prve zaposlitve);
 • brezposelnih oseb: - nad 55 let starosti, - pripadnikov romske skupnosti, - mladoletnih oseb brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, - ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo eno leto od prestani kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta, so begunci, vključeni v programe integracije ali osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog ali brezdomci (v nadaljnjem besedilu: težje zaposljive osebe).  

Za ohranitev statusa socialnega podjetja mora po izteku drugega koledarskega leta poslovanja socialno podjetje tipa A iz dejavnosti socialnega podjetništva v letnem poročilu izkazati najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, po tretjem in vseh nadaljnjih letih poslovanja pa najmanj 50 odstotkov vseh prihodkov.   Link do celotnega zakona: http://www.uradni-list.si/1/content?id=102703