Kako ustanoviti društvo?

Slika za %user

Kristjan Strojan
torek, 17. 06. 2014

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo lahko ustanovijo najmanj 3 poslovno sposobne fizične ali pravne osebe.

Pri tem obstaja izjema, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.  

Temeljni akt (statut) društva

Temeljni akt društva mora vsebovati:

 • ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);

 • namen in cilje delovanja društva;

 • dejavnosti oziroma naloge društva;

 • pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;

 • pravice in obveznosti članov;

 • način upravljanja društva;

 • zastopanje društva;

 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;

 • način zagotavljanja javnosti dela društva;

 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;

 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Namen in cilji delovanja

Društvo lahko samostojno določi namen in cilje delovanja, pri čemer pa mora paziti, da namen in cilji ne merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju in vojni.

Prav tako ni dopustno ustanoviti društvo, katerega namen je ustvarjanje dobička.

Dejavnosti društva

Društvo samostojno določi svoje dejavnosti in naloge, ki pa ne smejo biti v nasprotju s pravnim redom.

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost, vendar ne kot izključno dejavnost. Pridobitne dejavnosti društva morajo biti izrecno opredeljene v temeljnem aktu društva v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti in morajo biti povezane z namenom in cilji društva, kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva.  

Članstvo

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba pod pogoji, ki so določeni v statutu društva. Organ društva lahko presoja le izpolnjevanj pogojev, ne more pa zavrniti člana pod lastnimi pogoji.

Način včlanjevanja:

 • mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti - pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik;

 • od 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti – zakoniti zastopnik mora pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje;

 • osebe od 15. leta naprej lahko same vstopijo v društvo.

Društvo samostojno določi pravice in obveznosti članov.

Obvezni organi

Obvezna organa v društvu sta dva, in sicer:

 • zbor vseh članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva in je najvišji organ društva (lahko so člani zastopani po delegatskem sistemu, ki pa mora biti pravičen) ter

 • zakoniti zastopnik, ki predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu (društvo ima lahko enega ali dva zakonita zastopnika; navadno nosi naziv 'predsednik društva').

Društvo samostojno določi druge organe društva, pri čemer pa mora za vsak organ opredeliti: sestavo, pristojnosti odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja ter razrešitve članov.

Postopek ustanovitve in registracije društva

 1. Priprava temeljnega akta društva.

 2. Sklic ustanovnega zbora članov društva. Na ustanovnem zboru članov je potrebno narediti vsaj 3 stvari in sicer:

  1. sprejeti sklep o ustanovitvi društva

  2. sprejeti temeljni akt (statut) društva

  3. izvoliti zakonitega zastopnika društva.

 3. O poteku ustanovnega zbora je potrebno pisati zapisnik.

 4. Sledi registracija društva na upravni enoti, kjer ima društvo svoj sedež. Vlogo za registracijo sestavljajo naslednji dokumenti:

 5. obrazec Vloga za registracijo društva (obrazec lahko dobite na vseh upravnih enotah ali na portalu eUprava),

 6. en izvod zapisnika ustanovnega zbora članov,

 7. dva izvoda temeljnega akta,

 8. seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe), in njihovimi lastnoročnimi podpisi,

 9. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva,

 10. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva,

 11. naslov sedeža društva,

 12. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), načinu zastopanja ter mejah pooblastil za zastopanje,

 13. podatke o dejavnostih, ki jih bo društvo opravljalo,

 14. predlog za glavno dejavnost društva.

 15. Celotno vlogo se vloži na upravno enoto, na območju katere ima društvo sedež.