Kako ustanoviti zavod

Slika za %user

Kristjan Strojan
četrtek, 18. 12. 2014

Zavod

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Zavod se v nekaterih pogledih močno razlikuje od društva:

 1. Ustanovitelji zavoda imajo t.i. ustanoviteljske pravice, ki jih ustanovitelji društva nimajo. Ustanovitelji društva so izenačeni z ostalimi člani.
 2. Zavod nima članstva, kot ga pozna društvo.
 3. Osnovni namen društev je združevanje posameznikov in pravnih oseb na podlagi skupnega interesa za doseganje skupnih ciljev, namen zavodov pa je zagotavljanje nepridobitnih, javno koristnih storitev.

Kdo lahko ustanovi zavod?

Zavod lahko ustanovijo domače ali tuje fizične ali pravne osebe.

Akt (oz. pogodba) o ustanovitvi zavoda

Akt oz. pogodba o ustanovitvi zavoda je temeljni akt zavoda. O aktu govorimo, kadar je ustanovitelj eden, o pogodbi pa, kadar je ustanoviteljev več.

Akt oziroma pogodba o ustanovitvi zavoda mora vsebovati:

 • ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
 • ime in sedež zavoda,
 • dejavnosti zavoda,
 • določbe o organih zavoda,
 • sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
 • vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
 • način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
 • pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
 • določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
 • medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
 • druge določbe v skladu z zakonom o zavodih.

Namen in dejavnosti zavoda

Namen delovanja zavoda mora biti nepridobiten. V povezavi z namenom zavod samostojno določi dejavnosti, ki jih bo opravljal. Dejavnosti morajo biti navedene v aktu oz. pogodbi o ustanovitvi, in sicer v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti. Pri navedbi dejavnosti morajo biti navedene dejavnosti s petmestno šifro.

Primer:

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Obvezni organi zavoda

Zavod mora imeti naslednje organe:

 • svet,
 • strokovni svet in
 • direktorja.

Svet je najvišji organ upravljanja zavoda. Svet sestavljajo predstavniki naslednjih skupin:

 • predstavniki ustanovitelja zavoda,
 • predstavniki delavcev zavoda,
 • predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti zavoda.

Število predstavnikov posamezne skupine določi ustanovitelj v aktu oziroma pogodbi o ustanovitvi.

Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o zavodih oziroma so določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda.

Strokovni svet je strokovni organ zavoda. Zakon ne določa sestave sveta, le-ta je prepuščena ustanovitelju.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu oziroma pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o zavodih, akt o ustanovitvi ali statut zavoda.

Direktor je individualni poslovodni organ zavoda. Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda, če zavod nima ločenih funkcij poslovodenja in vodenja strokovnega dela. V nasprotnem primeru strokovno delo vodi strokovni vodja zavoda.

Kadar sta funkciji direktorja in strokovnega vodje ločeni, lahko direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z aktom o ustanovitvi ali zakonom za to pristojen svet zavoda. Če je za imenovanje direktorja pristojen svet zavoda, dajejo ustanovitelji zavoda k imenovanju in razrešitvi samo soglasje.

Zavoda ima lahko seveda tudi druge organe, ki jih določi v aktu oziroma pogodbi o ustanovitvi.

Ustanovitev zavoda

Postopek ustanovitve zavoda je naslednji:

 1. Ustanovitelj pripravi akt (pogodbo) o ustanovitvi zavoda, na kateri mora biti overjen podpis ustanovitelja (ustanoviteljev). Podpis je lahko overjen na upravni enoti.
 2. Ustanovitelj pripravi tudi sklep o imenovanju prvega direktorja in sklep o imenovanju prvih članov organov (npr. predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda, člane strokovnega sveta). Imenovani direktor mora pred imenovanjem podati pisno soglasje, da se strinja z imenovanjem za direktorja zavoda. Na svojem soglasju mora bodoči direktor overiti svoj podpis (upravna enota).
 3. Z aktom o ustanovitvi (na katerem je overjen podpis ustanovitelja), se ustanovitelj odpravi na izbrano poslovno banko, kjer odpre začasni račun in nanj nakaže sredstva ustanovitelja za ustanovitev in začetek dela zavoda v znesku, ki ga ustanovitelj določi v aktu. Pri tem mu banka izda potrdilo o vplačilu teh sredstev.
 4. Pripravi se vloga za registracijo zavoda, ki mora vsebovati:
  1. izvirnik akta o ustanovitvi zavoda z overjenim podpisom ustanovitelja (ustanoviteljev);

  2. kopijo dokaza o sredstvih ustanovitelja, zagotovljenih za ustanovitev pričetek dela zavoda;

  3. sklep o imenovanju prvih članov organov, predvsem sklep o imenovanju prvega zastopnika zavoda (direktorja);

  4. soglasje osebe, pooblaščene za zastopanje zavoda (direktorja), z overjenim podpisom;

  5. izpolnjeni obrazci UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3 v treh izvodih (2 izvoda sta potrebna za registracijo zavoda, tretji izvod pa služi kot potrdilo o oddaji vloge, ki vam ga vrne vložišče sodišča);

  6. predlog šifre glavne dejavnosti.

 5. Dokumentacijo se odda na vložišče pristojnega okrožnega sodišča, kjer ima zavod sedež.