Socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvi priročnik o socialnem podjetništvu v slovenskem jeziku.
Nova poglavja in podpoglavja dodajamo vsak torek, sredo in četrtek do konca priročnika.
 
Urednica: Tadeja Mesojedec
Avtorji: Tadeja Mesojedec, Primož Šporar, Kristjan Strojan, Tjaša Valentinčič, Franci Bačar, Gregor Sakovič, Tatjana Strojan
Oblikovanje: Andrej Burja
Ilustracije: Blaž Bačar
Lektoriranje: Teja Bačar
 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
330.342.146
SOCIALNO podjetništvo / Tadeja Mesojedec ... [et al.] ; [urednica
Tadeja Mesojedec ; ilustracije Blaž Bačar]. - Ljubljana : Salve, 2012
ISBN 978-961-211-664-4
1. Mesojedec, Tadeja
264855296
 
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti «.