Socialno podjetništvo

2.1 Podjetnost in podjetništvo

 
 
 
 

Odgovoriti na vprašanje, ali ste podjetni, včasih ni preprosto. To ni presenetljivo, saj podjetnost ljudje pogosto razumemo različno. Nekoliko poenostavljeno je podjeten vsakdo, ki se pri svojem delu uspešno loteva različnih izzivov in nalog. Ko omenjamo podjetništvo v tem priročniku, imamo praviloma v mislih dejavnost osebe (podjetnika), ki to počne na področju gospodarske dejavnosti. 

Podjetništvo lahko opišemo kot zaznavanje potreb ljudi in družbe, prepoznavanje priložnosti in načinov za njihovo zadovoljevanje ter uresničevanje teh potreb. V moderni družbi so se potrebam pridružile tudi želje, kar še povečuje možnosti podjetnih ljudi za opravljanje različnih dejavnosti.

Podjetništvo ima več pozitivnih učinkov za posameznika oziroma potrošnika, saj omogoča oskrbovanje potrošnikov z izboljšanimi izdelki in storitvami, odkrivanje novih prodajnih poti za izdelke in storitve ter dvig konkurenčnosti – višanje kakovosti ob nižanju cen. Pozitiven učinek na družbo kot celoto je v ustvarjanju novih delovnih mest ter prispevku h gospodarski rasti družbe.

Socialno podjetništvo ima tudi številne pozitivne učinke za socialnega podjetnika. Številni socialni podjetniki trdijo, da je bil vstop na samostojno pot najboljša odločitev v njihovem življenju. Na svoji poti se socialni podjetnik sooči s številnimi nalogami, preizkušnjami in izzivi, pri njihovem premagovanju in reševanju pa pridobi številne kompetence, znanja, izkušnje, prijateljstva, poznanstva itd. Na koncu poti pa ga čaka neizmerno zadovoljstvo ob pogledu na družbeni učinek (social impact), ki ga je s svojim delom povzročil. Podjetništvo praviloma prakticiramo v okviru podjetja – gre za samostojno gospodarsko enoto (npr. družba z omejeno odgovornostjo – d. o. o.), ki ima določene cilje in naloge, ponavadi na področju proizvodnje, trgovine, storitev itd.

Če pokukate v Slovar slovenskega knjižnega jezika, je podjetništvo opredeljeno kot »prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha ob tveganju«. Primarni cilj podjetništva je torej finančni uspeh – dobiček, ki ga podjetnik ustvarja s svojim podjetjem, pri čemer se srečuje z različnimi tveganji (finančna, karierna itd.).

Praviloma pa podjetništvo ni povezano izključno z dobičkom. Podjetniki izvajajo svojo dejavnost, ker v njej vidijo osebne izzive ter si prizadevajo za njihovo uresničitev. Obenem imajo podjetniki poleg finančnih koristi mnogokrat za cilj tudi prispevanje k družbeni koristi. V »klasični« podjetniški dejavnosti se tovrstne cilje zasleduje zlasti z vključevanjem in prakticiranjem družbeno odgovornega poslovanja podjetja, donacijami, sponzorstvi itd. Tovrstnemu načinu opravljanja dejavnosti pa

v marsičem ni uspelo odgovoriti na izzive ter probleme, s katerimi se srečujejo moderne družbe. Ena od poti za uspešno iskanje rešitev družbenih problemov je socialno podjetništvo.