Socialno podjetništvo

3.5 Financiranje družbenih inovacij

 
2,6 milijarde ljudi na svetu nima dostopa do stranišča. Švedski arhitekt Anders Wilhelmson je oblikoval the peepoo bag – prenosno razgradljivo straniščno školjko (napravo). Ne samo da rešuje problem stranišč, ima tudi dodatne prednosti (uporabnost za gnojenje itd.).
 
Področje družbenih inovacij je hitro rastoče področje po vsem svetu ter vpliva tako na delo javnega sektorja, gospodarstva ter nevladnih organizacij. Vzporedno s povečevanjem vpliva rastejo tudi finančna sredstva, namenjena financiranju družbenih inovacij. Za Evropsko unijo so družbene inovacije pomemben del za doseganje ciljev socialne agende za Evropo 21. stoletja, ki je del strategije Evropa 2020. V ta okvir sodi tudi Program za socialne spremembe in inovacije (PSSI, 2011). Ker petini Evropejcev grozita revščina in socialna izključenost, so glavni finančni instrumenti za boj proti negativnim trendom zlasti Evropski socialni sklad, Progress, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), mikrofinanciranje.
 
Poleg sredstev EU pa za financiranje družbenih inovacij obstajajo tudi drugi mehanizmi, vključujoč zasebna sredstva: etične in alternativne banke (imenovane tudi trajnostne oziroma socialne banke), zasebni vlagatelji (commercial investment funds), socialni vlagatelji (social investment funds), podjetniško filantropska sredstva (venture philantrophy funds) ter specializirana sredstva za inoviranje (innovation funds).
 
Financiranje družbenih inovacij zaznamujejo nekatere posebnosti, ki so jim prilagojene tudi smernice za financiranje (Social Innovation Europe Initiative, 2011):
  • -Financiranje je organizirano po časovnih fazah, kar omogoča zmanjšanje tveganj, zlasti v začetnih obdobjih. 

  • -Mehanizmi (viri) financiranja so prilagojeni ravno časovnim fazam. 

  • -Prednost pri financiranju imajo inovacije, ki zagotavljajo večjo učinkovitost storitev. 

  • -Financiranje družbenih inovacij naj bo dobro umeščeno v širše podporno okolje za razvoj družbenih inovacij.

  • -Financiranje naj pospešuje razvoj novih partnerstev (med sektorji, poklici, kulturami itd.).

  • -Znanje ter izkušnje, pridobljene v teh postopkih, naj bodo široko dostopni. 

  • -Modeli financiranja morajo biti prilagojeni specifikam posameznih okolij. 

  • -Postopki financiranja morajo biti jasni, transparentni, administrativno preprosti in omogočati dostop vsem zainteresiranim. 

Podrobneje bomo o financiranju govorili tudi v poglavju 5 Financiranje socialnega podjetništva.