Socialno podjetništvo

5.9 Izbrani alternativni in inovativni mehanizmi financiranja socialnega podjetništva

Učinkoviti programi

Učinkoviti programi (UP) s svojo družbeno učinkovito dejavnostjo odpravljajo oz. zmanjšujejo probleme in/ali ustvarjajo prihranek javnim blagajnam ali zasebnim subjektom (naročniki). Izvajajo se na različnih družbenih področjih, praviloma kot preventivna dejavnost. Vlagatelji ob doseženih učinkih dobijo povrnjen dogovorjeni finančni delež (del ali vsa vložena sredstva, obresti itd.). Med področji, kjer bi lahko izvajali tovrstne programe, so zlasti preventivne dejavnosti (izključevanja otrok in mladostnikov iz šol, institucionalna nastanitev otrok, hospitalizacije itd.).

Med zaželenimi okoliščinami za uporabo mehanizma so:

 

  • - gre za družbeni problem, ki pomeni relativno velik strošek in je merljiv;

  • - učinkovita odprava ali zmanjšanje družbenega problema – zlasti njegovih vzrokov in simptomov pomeni finančnih prihranek javnih sredstev;

  • - možno je identificirati ciljne skupine (posameznike), ki jim je dejavnost namenjena;

  • - dejavnost, ki naj bi ustvarila družbeni učinek, je preverljiva in znana;

  • - dejavnost stane znatno manj, kot je ustvarjeni prihranek.

 
Seveda je možna uporaba mehanizma tudi v primerih, če je rezultat družbeni učinek in ne zgolj finančni prihranek, je pa trenutno vprašanje realnosti takšnih programov. Obenem izkušnje kažejo, da je izvajanje preventivne dejavnosti kompleksno, in če želimo učinkovite rezultate, so ti pogojeni z učinkovitim sodelovanjem številnih deležnikov. Mehanizem prispeva k učinkovitosti socialne ekonomije, saj zasleduje njene tri ključne cilje:
 
  1. - dostopnost finančnih sredstev,

  2. - omogočanje enakega dostopa različnih izvajalcev in krepitev pluralnosti izvajanja,

  3. - vpeljevanje tržnih mehanizmov, ki nagrajujejo učinkovitost izvajalcev.

 

Obveznice z družbenim učinkom
 
V Veliki Britaniji učinkovite programe izvajajo s pomočjo mehanizma social impact bonds, kar trenutno prevajamo kot »obveznice z družbenim učinkom«. Angleži jih definirajo kot finančni mehanizem, ki z uporabo nevladnih investicij plačuje storitve, ki v primeru uspeha zagotavljajo tako vrednost za družbo kot tudi pomembne finančne prihranke. Vlagatelji prejmejo finančni donos v sorazmerni višini ustvarjenih prihrankov. Obveznice z družbenim učinkom so torej finančni mehanizem, pri katerem zasebni investitorji financirajo družbenokoristno dejavnost ter dobijo dogovorjeni finančni delež prihranka javnih sredstev zaradi družbenega učinka izvedene dejavnosti. Mehanizem social impact bonds temelji na zavezi države (občine itd.), da bo del prihranjenih sredstev zaradi družbenega učinka izvedene dejavnosti namenila investitorju, ki je takšno dejavnost financiral. Na strani investitorjev ni ovir. To so lahko gospodarske družbe, banke ali pa posamezniki, ki imajo interes za opravo družbenokoristne dejavnosti ter so pripravljeni na investicijo. Tveganje za družbeni učinek je praviloma na strani investitorja. Mehanizem je fokusiran na oprijemljive in merljive rezultate (outputs), ki so praktično primerljivi in vrednoteni. Tako pomeni bistveni odstop od klasične sheme financiranja, kjer se sredstva nameni po »glavi« (opravljeno število storitev, število vključenih itd.).

UP imajo učinke na vse deležnike. Za naročnike je pomembno, da približa prednostne cilje države resničnim potrebam in dejavnosti z družbenim učinkom, naročnik plača samo za dejavnost, ki ima družbeni učinek, ter sklepa pogodbe z učinkovitimi izvajalci oz. njihovimi konzorciji. Za investitorje se ustvari trg družbeno odgovornega investiranja, kjer je stopnja tveganja pri investiranju nižja, saj je ključni element družbena učinkovitost dejavnosti, obenem pa investitorju povečuje sorazmernost med finančnim in družbenim učinkom njegove investicije (večja družbena korist, večja finančna korist), posledično tudi pomeni prehod od donacij k družbeno učinkovitemu investiranju. Med nevladnimi organizacijami omogoča tudi majhnim (oz vsem, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev) izvajalcem sodelovanje, saj so sredstva za izvajanje pridobljena vnaprej, poraba sredstev je fleksibilna, ob premisleku, ali spremembe prinašajo družbeni učinek, obenem pa prispeva k povečevanju njihove odgovornosti za rezultat in učinek je za izvajalce dolgoročno koristen.
 
Sinergijski učinki so, da lahko UP prinesejo novo motivacijo za izvajanje družbenokoristnih dejavnosti tako vladi, investitorjem kot tudi izvajalcem, pri čemer je zagotovljena merljivost rezultatov ter podpiranje učinkovitosti. 
 
 
Poslovni angeli – finančni vlagatelji
 
Izraz se uporablja za zasebne vlagatelje, ki nastopajo brez posrednika in vlagajo denar neposredno v podjetje. Poslovni angel je kapitalski investitor, ki investira v tvegano naložbo, s čimer ima tudi možnost potencialno velikih donosov ter možnost aktivnega vplivanja na naložbo, obenem pa seveda lahko prek podjetnika podoživlja svoje lastne uspehe na podjetniški poti. Na drugi strani odjetnik s poslovnim angelom dobi izkušenega mentorja, ki poleg finančnega kapitala v podjetje vloži tudi vse svoje znanje, izkušnje ter kontakte. S tem lahko podjetnik zgradi uspešno podjetje, na primer namesto v 15 v treh letih, prav tako pa se podjetniku z ustreznimi nasveti lahko prihrani marsikatera negativna izkušnja. Ne gre pa zanemariti tudi celotnega procesa pred samo investicijo npr. investment ready program), ki ima za podjetnika prav tako izjemno veliko dodano vrednost. Namen procesa je, da se odpravijo najpogostejši razlogi, zaradi katerih propadajo podjetja, in da se realno oceni potencial podjetnikove poslovne priložnosti. Prav tako se podjetniku pomaga pri načrtovanju, projekcijah, oblikovanju finančnega modela itn. Torej skozi proces podjetniki pogosto dobijo novo podjetniško znanje in ideje, ki so lahko ključni za načrtovani uspeh podjetja.
 
 
Podjetniška tekmovanja
V pomanjkanju sredstev lahko kot možnost za pridobitev finančnih sredstev za začetek poslovanja uporabite tudi možnosti, ki vam jih nudijo v okviru različnih tekmovanj. Znan primer je tekmovanje slovenskih zagonskih podjetij Start:up Slovenija. Na tekmovanju lahko sodelujete, če je podjetje mlajše od treh let in imate izdelan poslovni načrt. Nagrada v letu 2011 je bila možnost brezplačnega izobraževanja v okviru Ceed top class v vrednosti 10.000 evrov. Obenem si sodelujoča podjetja pridobijo tudi točke (do 25 od skupno 100 možnih) v okviru razpisa P2, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad in omogoča subvencioniranje zagona podjetja. Več informacij na www.startup.si.
 
Poleg tega sicer poteka še vrsta tekmovanj, v okviru katerih lahko pridobite različne nagrade, med njimi npr. slovenski forum inovacij, naj e-podjetje 2009, gazela – najboljše hitrorastoče podjetje, podjetnik leta in evropske nagrade za podjetništvo, nagrada za naj družbeno inovacijo. Nekatera med njimi so namenjena določenim skupinam.
 
 
Drugi inovativni mehanizmi
 
Na področju financiranja socialni podjetniki ne smemo spregledati nekaterih možnosti, ki lahko pomenijo pomemben vir financiranja. Z uporabo modernih informacijskih tehnologij (SMS-donacije, podpora ipd.), z uporabo družabnih omrežij za pridobitev financiranj, s sistemi zaokroževanja (npr. pri plačevanju naših storitev kupec zaokroži znesek navzgor in presežek nameni naši  socialnopodjetniški dejavnosti), možnosti, ki jih omogoča davčna zakonodaja (npr. razporeditev dela dohodnine, ki jo lahko davčni zavezanci namenijo v našo korist, če smo kot socialno podjetje med tovrstnimi upravičenci), ter vključevanja prostovoljcev v naše delo, ki ima številne sinergične učinke, ne nazadnje tudi zniževanje stroškov.