Socialno podjetništvo

6.2 Vloga za pridobitev statusa socialnega podjetja

Vlogo za pridobitev statusa pravna oseba vloži pri organu, pri katerem se je registrirala. Društva in zveze društev vlogo vložijo pri upravni enoti, zavodi pri sodišču in ustanove pri pristojnem ministrstvu. Vloga mora vsebovati:
 
 • - temeljni akt organizacije, iz katerega je razvidno, da je organizacija nepridobitna, način uresničevanja načel socialnega podjetništva, kot jih opredeljuje 4. člen ZSocP (da opravlja dejavnost v javnem interesu, da deluje prostovoljno, da vključuje deležnike v svoje delovanje, da je neprofitna, da zagotavlja preglednost delovanja idr.) in ki vsebuje obvezne elemente iz 12. člena ZSocP (da se upravlja po načelih enakopravnosti, da ima ustrezni nadzorni organ, da trajno zaposluje delavce idr.);

 • - v kolikor je organizacija že ustanovljena in ustanovnih aktov še nima usklajenih z ZSocP, morate izpeljati postopke za spremembo svojih temeljnih aktov na način, da bodo ti vsebovali odoločbe, kot jih zahteva ZSocP. Društva mora tako naprimer po potrebi prilagoditi svoje statute, zavodi in ustanove pa akte o ustanovitvi;

 • - sklep organa vseh članov (za društva) oziroma sklep ustanoviteljev (za zavode in ustanove), da namerava organizacija poslovati kot socialno podjetje;

 • - podatke o zastopnikih organizacije in obsegu pooblastil (osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča);

 • - dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja društva;

 • - po potrebi druge dokumente za priglasitev spremembe temeljnega akta organizacije (npr. zapisnik občnega zbora društva, na katerem so bile sprejete spremembe statuta).

 

Status socialnega podjetja se pridobi z dnem vpisa dostavka »socialno podjetje« pri podjetju oziroma imenu nepridobitne osebe v register in od takrat naprej lahko začnete s poslovanjem kot socialno podjetje. V roku enega leta od pridobitve statusa morate pristojnemu ministrstvu predložiti dokazilo o začetku opravljanja dejavnosti.
 
Za oba tipa podjetij (A in B) velja, da:
 
 • - morajo ves čas delovanja spoštovati načela socialnega podjetništva (4. člen ZSocP);
 • - presežka prihodkov nad odhodki (dobička) ne smejo deliti med svoje ustanovitelje, člane ali delavce. Ta prepoved velja za nevladne organizacije sicer že na podlagi zakonov, ki ureja njihov položaj (Zakon o društvih – ZDru-1, Zakon o ustanovah – ZU in drugi). V kolikor pa ima status socialnega podjetja pravna oseba, ki sicer pa podlagi zakona dobiček lahko deli (npr. d. o. o. ali zadruga), pa lahko dobiček namenja samo za zakonsko določene namene (investicije v osnovna sredstva, izobraževanje delavcev idr.);
 • - morajo do 31. marca tekočega leta poročati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja in o doseganju ciljev socialnega podjetništva in
 • - morajo voditi svoje poslovne knjige v skladu s posebnim računovodskih standardom SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012).

 

Statusa socialnega podjetja ne morete pridobiti:
 
 • - če je članica pravne osebe politična stranka;

 • - če imajo prevladujoč vpliv pri odločanju pridobitna gospodarska družba, pravna oseba javnega prava (npr. javno podjetje, javna agencija itd.) ali lokalna skupnost;

 • - če je podjetje v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;

 • - če podjetje nima poravnanih davčnih obveznosti prispevkov za socialno varnost delavcev.