Socialno podjetništvo

7.1 Učinki dejavnosti socialnih podjetji

Merjenje učinkov dejavnosti socialnih podjetij je med najzahtevnejšimi in najhitreje razvijajočimi podpornimi področji za razvoj socialnega podjetništva. V ugotavljanje učinkovitosti socialnega podjetništva se vlaga mnogo energije in denarja, vse z namenom razviti zanesljive metode in tehnike, s katerimi bi izmerili učinek, ki ga imajo na družbeni razvoj socialna podjetja. V ekonomskem smislu to ni pretirano težavno, saj se lahko uporablja metode in tehnike, ki sicer merijo uspešnost podjetij (npr. dobiček, delež na trgu, stopnja rasti itd.). Večja težava nastane pri merjenju družbenega učinka, ki naj bi ga dosegala socialna podjetja. Družbeni učinek ni lahko izmerljiv, metode pa so mnogokrat različne in le slabo primerljive. Razvojno gledano pa si pri merjenju ne želimo zgolj ene metode, ampak si prizadevamo za usklajeno razumevanje učinkov, poenotenje terminologije in večjo konsistentnost pri njeni uporabi, kar bi vse omogočilo in pospešilo uporabo različnih orodij za merjenje učinkov.

 

Še dva vidika merjenja sta pomembna. Naraščajoč interes finančnih vlagateljev, da bi jasneje znali oceniti družbeni učinek, ki je dosežen z njihovim denarjem, pomembno prispeva k razvoju področja. Merjenje pa v marsičem prispeva tudi k povečevanju učinkovitosti socialnih podjetij, posledično tudi k rasti njihove konkurenčnosti.

 

Merjenje učinkov poteka vsaj na dveh nivojih (Social Innovation Europe, 2011). Na makronivoju (svetovni nivo, nivo EU, regionalni nivo itd.) so metodologije za merjenje pomembne zlasti za oblikovanje takšnih politik in predpisov, ki bodo omogočali spodbudno rast in razvoj socialnega podjetništva. Pri tem naj bi merjenje učinkov omogočilo oceno položaja socialnega podjetništva v družbi, oceno trendov rasti itd. Pri merjenju so uporabne tudi metodologije, ki jih uporabljajo različni akterji (npr. OECD v Oslo Manual's process and organisational innovation metric iz leta 2005, EPSIS, IUS itd.).

 

Na mikronivoju pa je koristno imeti razvite metodologije za merjenje rezultatov socialnih podjetij, ocenjevanje učinkovitosti izvajanja njihove dejavnosti ter za pomoč pri odločanju o financiranju socialnopodjetniške dejavnosti. Posebna zgodba so metodologije za merjenje učinkov družbenih inovacij, ki zahtevajo dodatna znanja ter presegajo namen tega priročnika. 

 

 

Vloga socialnega podjetnika v postopkih merjenj je lahko različna. V določenih preprostih primerih boste lahko nekatere preproste metode uporabili kar sami, v zahtevnejših primerih in metodologijah boste potrebovali pomoč strokovnjakov. Ne le zaradi nepoznavanja metod, ampak ker bo le tako mogoče izgraditi zaupanje ciljnih skupin (npr. uporabniki, financerji) v objektivnost merjenj.

 

Pomembno pa je, da je vaše delovanje organizirano tako, da omogoča zajem potrebnih podatkov in informacij, saj le tako proces ocenjevanja ne bo povzročil prevelikih obremenitev (tako finančnih kot tudi časovnih) za vaše siceršnje poslovanje.