Socialno podjetništvo

Vprašalnik o doseganju kompetenc socialnega podjetnika.

Pod vsako kompetenco so navedene trditve, ki so vrednotene od 1 do 4. Obkrožite ustrezno številko glede na to, koliko se strinjate s trditvijo (1 – sploh se ne strinjam, 4 – popolnoma se strinjam).

 

Opomba: Zaradi večje preglednosti smo uporabili moški spol.

 

 

Podjetnost

Samozavedanje, prepoznavanje priložnosti, nagnjenost k tveganju, fleksibilnost, integriteta, razvijanje produkta/storitve, prepričljivost, hitro prepoznavanje konfliktov, težav, dajanje pobud in predlogov, ažurno odzivanje, odgovornost, zanesljivost, poštenost, vedenje v skladu s predpisi, priznavanje lastnih napak, samoiniciativnost

 

 

 

 

 

Znam realizirati inovativne ideje.

1       2       3       4

Sposoben sem poiskati finančne vire za realizacijo ideje.

1       2       3       4

Sposoben sem poiskati kadrovske vire za realizacijo ideje.

1       2       3       4

V preteklosti sem že sodeloval pri procesu razvoja produkta/storitve.

1       2       3       4

V preteklosti sem že zaslužil denar z eno od mojih inovativnih idej.

1       2       3       4

V zadnjem času sem predlagal izboljšave nekega produkta/procesa.

1       2       3       4

V preteklosti sem že prepoznal priložnost in spontano realiziral svojo idejo.

1       2       3       4

V okolju znam poiskati ustrezne informacije.

1       2       3       4

Hitro ugotovim, če proces poteka učinkovito ali ne in znam v slednjem primeru tudi oceniti, kaj je narobe.

1       2       3       4

Sposoben sem hitro spremeniti (prilagoditi) proces, ko ugotovim, da ne poteka učinkovito.

1       2       3       4

Vem, katere organizacije, mreže in subjekti so lahko koristni za mojo socialno podjetniško pot.

1       2       3       4

 

 

 

 

Kreativnost, inovativnost

Nekonvencionalnost razmišljanja, inovativnost, dajanje predlogov za izboljšanje obstoječih delovnih procesov, iznajdljivost, prepoznavanje poslovnih priložnosti, izvirnost, dinamičnost

 

 

V zadnjem času sem naredil nekaj, kar bi označil kot kreativno.

1       2       3       4

V zadnjem času sem naredil nekaj, kar smatram za inovativno.

1       2       3       4

V preteklosti sem že prenesel neko inovativno idejo od drugod (npr. iz tujine) in jo vključil v svoje delo.

1       2       3       4

V zadnjem času sem rešil nek problem, ki ga ni znal nihče drug.

1       2       3       4

V preteklosti sem že zaslužil iz svojega hobija, konjička, nečesa kar me veseli.

1       2       3       4

V preteklosti sem že nekomu predlagal »preobrazbo« hobija, ideje v tržni produkt/storitev.

1       2       3       4

Nove ideje se mi porajajo tako pogosto, da si jih moram sproti beležiti.

1       2       3       4

 

 

Družbena empatija

Poznavanje trendov dolgoročnega razvoja družbe, poznavanje virov informacij za zajem družbenih problemov, sposobnost prepoznave in definiranja družbenega problema, razumevanje procesa oblikovanja družbeno inovativnih rešitev, ocena stanja in analiza tveganj za rešitev družbenega problema, poznavanje ocenjevanja družbenega učinka podjetniške dejavnosti

 

Poznam trende dolgoročnega razvoja družbe.

1       2       3       4

Poznam vire, iz katerih se lahko poučim o družbenih problemih.

1       2       3       4

Znam prepoznati družben problem in ga definirati.

1       2       3       4

Na problem v družbi znam pogledati iz več zornih kotov.

1       2       3       4

Razumem, kako se oblikuje družbeno inovativna rešitev.

1       2       3       4

Znam oceniti stanje in narediti analizo tveganja za rešitev družbenega problema.

1       2       3       4

Znam oceniti družbeni učinek določene podjetniške dejavnosti.

1       2       3       4

 

 

Vztrajnost, predanost

Predanost cilju podjetja, predanost ideji, storilnostna motivacija, vztrajnost, premagovanje ovir

 

Ustaljen delovni urnik sem pripravljen zamenjati za nepredvidljivega.

1       2       3       4

Svoj življenjski ritem sem pripravljen prilagajati delu.

1       2       3       4

Voljan sem izbrisati ločnico med delom in prostim časom.

1       2       3       4

Pripravljen sem na odrekanje, ki ga prinaša zagon lastnega podjetja.

1       2       3       4

Pripravljen sem na vzpone in padce ter dovolj zrel, da me slednji ne ovirajo na poti k cilju.

1       2       3       4

Stoodstotno stojim za svojo idejo in sem visoko motiviran, da jo realiziram.

1       2       3       4

Pri doseganju ciljev vedno pazim, da ne prizadenem in oškodujem drugih.

1       2       3       4

Poštenost je ena mojih glavnih vrednot v poslovnem delovanju.

1       2       3       4

Za svojo vizijo stojim dovolj trdno, da sem pripravljen tvegati in se odreči drugim možnostim.

1       2       3       4

Za realizacijo svoje ideje sem se pripravljen začasno odreči finančni stabilnosti.

1       2       3       4

V svojo idejo sem pripravljen vložiti lasten denar.

1       2       3       4

 

Vodenje, organiziranje

Učinkovito načrtovanje in organiziranje delovnih situacij, postavljanje prioritet, upoštevanje časovnih rokov, delovanje v okviru razpoložljivih sredstev, odkrivanje potencialov sodelavcev, jasno opredeljevanje nalog in delegiranje teh, dajanje ustreznih povratnih informacij, spodbujanje kooperativnosti, dajanje zgleda z lastnim vedenjem, navduševanje za doseganje postavljenih ciljev, prepoznavanje in priznavanje dobro opravljenega dela, ustrezno koordiniranje manj učinkovitih zaposlenih, uspešno razreševanje napetosti med zaposlenimi, poznavanje osnov mediacije

 

Velikokrat sem se znašel v situaciji, kjer se je izkazalo, da imam visoko razvite sposobnosti motiviranja drugih.

1       2       3       4

Velikokrat sem posredoval v konfliktu drugih kot mediator.

1       2       3       4

Na druge delujem pozitivno in spodbudno.

1       2       3       4

Sposoben sem uveljavljati sebe kot avtoriteto (v zdravi meri, ki je potrebna za uspešno vodenje tima).

1       2       3       4

Sposoben sem smotrno porazdeliti delo, tako da vzamem v obzir najbolj relevantna znanja in sposobnosti svojih sodelavcev.

1       2       3       4

Redno se držim predpisanih časovnih rokov.

1       2       3       4

Redno se držim časovnih rokov, ki si jih postavim sam.

1       2       3       4

Glede na odzive drugih lahko trdim, da sem pri svojih navodilih in razlagah jasen, natančen in razumljiv?

1       2       3       4

Strpen sem do ljudi, ki so manj učinkoviti kot jaz.

1       2       3       4

Sposoben sem poiskati najboljše v ljudeh in s tem nadomestiti njihove pomanjkljivosti.

1       2       3       4

Smatram se za dobro organizirano osebo.

1       2       3       4

Sposoben sem prepoznati prioritete v delovnem procesu.

1       2       3       4

Sposoben sem organizirati delovni dan tako, da sledim postavljenim prioritetam.

1       2       3       4

 

Komunikacija

Razvita medosebna, telefonska in pisna komunikacija, samozavesten nastop

 

Vajen sem prilagajati svoj način komunikacije različnim situacijam in ljudem.

1       2       3       4

Pri drugih sem pozoren na neverbalno komunikacijo.

1       2       3       4

Sposoben sem ozavestiti svojo neverbalno komunikacijo in jo imeti pod nadzorom.

1       2       3       4

V pogovoru pazljivo poslušam sogovornika in razumem, kar mi želi sporočiti.

1       2       3       4

Moj način komunikacije je glede na odzive drugih jasen in razumljiv.

1       2       3       4

Tudi v napetih situacijah sem spodoben ohraniti diplomatski dialog.

1       2       3       4

V telefonskem komuniciranju sem enako suveren kot v medosebnem.

1       2       3       4

Moj način pisanja je natančen in razumljiv.

1       2       3       4

Dosledno upoštevam pravila in bonton pisnega komuniciranja (struktura sporočil, vljudnostne fraze, doslednost pri informacijah).

1       2       3       4

Sposoben sem profesionalnega in samozavestnega nastopa pred potencialnimi partnerji, strankami, investitorji, itd.

1       2       3       4

Poznam osnovna pravila lobiranja.

1       2       3       4 

Imam veščine in poznam tehnike za uspešno lobiranje za mojo socialno podjetniško idejo

1       2       3       4

 

Prodaja in trženje

Pogajalske sposobnosti, poznavanje in posluževanje mreženja, zaznavanje potreb kupcev, prodajne veščine, sposobnost graditve zaupanja, sposobnost prilagajanja trgu

 

V preteklosti se je že velikokrat izkazalo, da sem dober pogajalec.

1       2       3       4

Tudi še tako vsakdanjo stvar sem sposoben predstaviti na tak način, da izpade posebna.

1       2       3       4

S svojim načinom predstavitve znam pritegniti pozornost in zanimanje.

1       2       3       4

Veliko časa in truda si želim vložiti v prepričevanje drugih v to, da so moji produkti/storitve resnično dobra naložba.

1       2       3       4

Do telefonskega trženja nimam nikakršnih zadržkov.

1       2       3       4

Pogosto se postavim v kožo kupca, ki potrebuje moje storitve, z mislijo na to, kaj lahko izboljšam.

1       2       3       4

Svojo idejo sem voljan in sposoben prilagajati povpraševanju na trgu.

1       2       3       4

Natanko vem, kako lahko unovčim svoja poznanstva za širjenje svoje ideje.

1       2       3       4

Izkoristil bom vse možnosti, ki mi jih ponuja moja socialna mreža za širjenje in uveljavljanje moje ideje.

1       2       3       4

Imam izkušnje z oblikovanjem anketnih vprašalnikov za ugotavljanje zadovoljstva strank.

1       2       3       4

 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Poznavanje ključnih računalniških funkcij in programov, obdelovanje preglednic, besedil, baz podatkov, uporaba IKT za namene učinkovitega prezentiranja, komuniciranje preko elektronske pošte, vstopanje na spletne strani, poznavanje osnov kreiranja spletnih strani

 

Redno uporabljam IKT za namene učinkovitega prezentiranja.

1       2       3       4

Obvladujem internet za pridobivanje informacij.

1       2       3       4

Dobro znam izkoristiti možnosti spletnega marketinga.

1       2       3       4

Poznam osnove programiranja.

1       2       3       4

Uporabljati znam programe za oblikovanje in urejanje slik, grafik in video materiala.

1       2       3       4

Uporabljati znam zahtevnejše funkcije v okolju MS Office.

1       2       3       4

 

Finančni menedžment

Poznavanje možnih načinov financiranja in iskanja finančnih virov, učinkovito razporejanje in uporaba razpoložljivih virov, načrtovanje finančnega poslovanja

 

Sposoben sem poiskati finančne vire za realizacijo svoje ideje.

1       2       3       4

Poznam specifike virov in načinov financiranja socialnega podjetništva.

1       2       3       4

Znam razpolagati s finančnimi sredstvi.

1       2       3       4

Porabo stroškov imam ves čas pod nadzorom.

1       2       3       4

Menim, da sem tudi z minimalnimi finančnimi sredstvi sposoben doseči svoje cilje.

1       2       3       4

Hranim vse pomembne račune.

1       2       3       4

 

Administracija in osnove prava

Poznavanje osnov knjigovodstva in računovodstva, poznavanje  osnov pravnega okolja, poznavanje osnov administracije

 

Poznam osnove računovodstva in knjigovodstva.

1       2       3       4

V preteklosti sem že opravljal administrativna dela.

1       2       3       4

Nimam odpora do dela s papirji.

1       2       3       4

Poznam zakonodajo, ki ureja moje področje dela oz. delovanja.

1       2       3       4

Sistematično znam urediti dokumente.

1       2       3       4

Znana mi je zakonodaja s področja varstva intelektualne lastnine.

1       2       3       4

 

Timsko delo

Učinkovito oblikovanje tima, spodbujanje k sodelovanju med člani tima, sodelovanje v timu, upoštevanje potreb in prispevkov drugih članov tima

 

Znam motivirati druge člane tima.

1       2       3       4

Znam sprejemati in podajati konstruktivno kritiko.

1       2       3       4

 Poslušam in spoštujem različna mnenja in ideje drugih, tudi če se z njimi ne strinjam.

1       2       3       4

Konflikte sprejemam kot izziv in priložnost.

1       2       3       4

Pripravljen sem sprejemati kompromise, ki so v interesu doseganja skupnega cilja tima.

1       2       3       4

Poznam ključne vloge v timu in razumem njihov pomen za učinkovito delovanje tima.

1       2       3       4

Razumem medsebojno odvisnost tima in sem pripravljen priskočiti na pomoč drugim članom.

1       2       3       4

Svoje znanje in izkušnje brez težav delim z drugimi.

1       2       3       4

 

Strateško razmišljanje

Načrtovanje, analiziranje, evalviranje, iskanje informacij,  neodvisnost, usmerjenost na dosežke

 

Znam prenesti ugotovitve analize trga v načrtovanje nadaljnjih aktivnosti podjetja.

1       2       3       4

Znam predvideti potrebe po različnih virih.

1       2       3       4

Svoje želje znam spremeniti v realne cilje.

1       2       3       4

Znam opredeliti potrebne korake za doseganje zastavljenih ciljev.

1       2       3       4

Informacije, pridobljene iz različnih virov, znam med seboj kritično primerjati.

1       2       3       4

Pred pomembnimi odločitvami si pogosto naredim seznam argumentov za in proti.

1       2       3       4

Pogosto delam samostojne zaključke in sklepe.

1       2       3       4

Zanimajo me vzročno posledične povezave.

1       2       3       4

Imam izkušnje s pisanjem vmesnih ali zaključnih poročil.

1       2       3       4

Znam oblikovati evalvacijske vprašalnike.

1       2       3       4

Poznam osnovne metode obdelave podatkov.

1       2       3       4

Pridobljene podatke znam kritično in objektivno interpretirati.

1       2       3       4

Pridobljene rezultate znam uporabiti za izboljšanje prakse.

1       2       3       4

Znam pripraviti poslovni načrt.

1       2       3       4

 

Strokovna, specifična področja

Izobrazba, neformalne izkušnje, študentsko delo, prostovoljno delo, motorične spretnosti, praktična znanja

 

Zaključeno imam stopnjo in smer izobrazbe, ki mi bo koristila pri delu.

1       2       3       4

Pridobil sem relevantno neformalno znanje (usposabljanja, tečaji, tabori, mednarodne izmenjave …), s katerim lahko zapolnim morebitni izobrazbeni primanjkljaj.

1       2       3       4

Opravljal sem študentsko delo, ki se navezuje na moje poklicne cilje v prihodnosti.

1       2       3       4

V sklopu prostovoljnega dela oz. ljubiteljske dejavnosti (hobi, prosti čas) sem pridobil znanja in veščine, ki mi lahko koristijo pri nadaljnji poklicni poti.

1       2       3       4

Imam praktična znanja, ki jih zahteva področje, na katerem se želim uveljaviti.

1       2       3       4